תכנית "השלמת ידע לתפקוד אחים ואחיות מוסמכים בישראל"

לאחים ואחיות מוסמכים ולאחר קבלת הכרה מקצועית