שיקום

ידע, הכשרה וסמכויות לקבלת החלטות קליניות בתחום השיקום